Galéria

Képek

Belépés
 

Természeti értékeink

A térség természeti értékei

A.) Növényföldrajzi és állatföldrajzi térbeosztás

Az Alföld a Pannonicum flóratartomány Eupannonicum flóravidékébe tartozik. Kistáj tekintetében a Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum) a Pannonicum faunakörzetbe tartozik. Az állat- és növényvilág jellemző élőhelyei a szikes tavak és vízállásos szikes rétek, a homokpuszták, a turjánosok (vízjárta, nádfoltokkal, zsombékosokkal, fűzbokrokkal, kaszálókkal váltakozó területek), a homoki erdők, a művelt területek és az emberi települések.  A védett területek a Kiskunsági Nemzeti Park illetékességi területébe tartoznak.

B.) Körös-éri Tájvédelmi Körzet

Az ország déli szöglete, Kelebia, Öttömös, Ásotthalom, és Mórahalom környékének homok- és löszvidékét valamikor üde rétek szikesedésre hajlamos buckaközök, tagolták. A táj egykori arculatát ma már csak maradványfoltok őrzik. Ezek egy része helyi-, vagy országos védelmet élvez. A hatásosabb oltalom érdekében ezeket a területfoltokat, szám szerint tizenhármat, időszerű egy tájvédelmi körzetben egyesíteni.  A Duna-Tisza köze határ menti sávjában jó esély van arra, hogy a miénkkel teljesen azonos jellegű értékes tájrészletek a Vajdaságban is hasonló szintű védelmet élvezzenek. A semlyékek és homokpuszták védelme érdekében, egy határon átnyúló közös tájvédelmi körzet megvalósítására 1995-ben szándéknyilatkozatot írt alá az akkori Jugoszlávia és Magyarország környezetvédelmi minisztere. Ezen szándéknyilatkozatot figyelembe véve létesült a Körös ér szívében a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola. A kialakítandó 2.800 ha kiterjedésű tájvédelmi körzet egy hajdani természetes vízfolyás, a Kőrös-ér nevét viseli majd. Ma a Kőrös-éri főcsatorna a környék talajvizeinek megcsapolója. A szigetszerű természetközeli élőhelyfoltokat vagy a mély fekvés, vagy a rendkívül csekély termőerő miatt nem volt érdemes művelésbe vonni. De még ezek ősi növénytakarója is súlyosan károsodott a tágabb környezet átalakítása és a hosszú évek óta megfigyelhető száradás nyomán.

A Körös-éri Tájvédelmi körzet részei

A tájvédelmi körzet északi sávja jellegzetes homoki élőhelyek sorozata.

Tagjai:

BÁCSBORISTA (13.) egy telepített erdők közé zárt homoki legelőfolt, ahol tízezer egyednél is nagyobb a fokozottan védett homoki kikerics és a védett tarka sáfrány állománya.

Az ÖTTÖMÖSI BAROMJÁRÁS (12.) a típusos ősi homoki legelők tekintélyes maradványa. A buckás területen mélyebb fekvésű nádasok, szikesedő pusztai foltok és homokpuszta-gyepek egyaránt előfordulnak. A Baromjárás helyi védelem alatt áll, s legeltetéses használata reményt nyújt értékeinek fennmaradására. Kár, hogy a pusztát idegen fafajokból álló telepített erdősávok tagolják, illetve keretezik.

Csongrád megye egyik legrégibb védett területe az ÁSOTTHALMI EMLÉKERDŐ (8.). Ebben a természetes eredetű fehérnyárasban 1944. óta jelentősebb emberi beavatkozás nem történt. Szárazodó homoki élőhely, amelyen az erdőállomány visszahúzódik, s a homokpusztai tisztásokat homoki árvalányhaj, kései és tartós szegfű díszítik.

Sokkal későbbi (1993-as) az ásotthalmi BOGÁRZÓ (9.) védettsége, amely mély fekvésű, semlyékes terület a Bogárzó-csatorna mentén. A csatornát részben ültetett, részben természetes erdők szegélyezik. A tisztásokon álló öreg odvas fűzfák festői látványt nyújtanak. Botanikai érdekesség itt a csipkés gyöngyvessző és a széleslevelű nőszőfű. A majdani Kőrös-éri Tájvédelmi Körzet déli területfoltjai többnyire az évtizedeken át szigorú elzártság alatt álló határsávban fekszenek. Közös jellemzőjük a buckaközök egykori vízgazdagsága. Ez annak az üledékföldtani sajátosságnak köszönhető, hogy a futóhomok borítás itt már csak felszíni és egyre szakadozottabb, az alatta települt pleisztocén-végi lösz pedig viszonylag jobb vízzárást biztosít. Néhány km-rel délebbre - már a Vajdaság területén, a Palicsi- és Ludasi-tó vonalában - véget is ér a Duna-Tisza közi homokvidék és ott simul bele Felső-Bácska lösz-síkságába.

A tájvédelmi körzet déli részén kialakítandó területegységek:

A tájvédelmi körzet legnyugatibb és legnagyobb része a KELEBIAI HALASTAVAK (11.) és erdők. lesz. A természetes terepmélyedésekben kialakított halastavak vízellátása ma már nem biztosítható a Kőrös-érből. Így a nyílt vízfelületek gyakorlatilag eltűntek, a tómedrek begyepesedtek. Csapadékosabb időszakokban a tavak vize táplálékforrást biztosít a gém- és kócsagfélék részére. A telepített és természetes erdők ragadozó- és énekesmadár- állománya igen változatos. A környező természetes erdőfoltokkal is tarkított területet kaszálóként és legelőként hasznosítják. Itt találhatók az egyhajú virág és a tarka sáfrány legnagyobb hazai állományai.

Ugyancsak a Kőrös-érhez simul a MAGYARI-ERDŐ ÉS ÁTOKHÁZI TŐZEGBÁNYA (10.). Ezen a területen a szélsőségesen száraz homokbucka-tetőtől a nyílt vízállásig minden élőhely föllelhető. A Magyari-erdő java része telepített fenyves, természetes maradványfoltjai pedig száraz homoki élőhelyek. Jellegzetes fajai a báránypirosító, a homoki vértő, a homoki árvalányhaj, stb. A tőzegbánya - jóllehet nyílt vízfelületekkel gazdagította az élőhelyet - felszabdalt egy errefelé már ritka élőhelytípust a buckaközi lápot. A bányagödrökben tündérrózsa, míg a sekélyebb vizekben gazdag vízparti növénytársulás figyelhető meg. Védett halai a lápi póc és a réti csík. A tavi- és mocsári béka, valamint a pettyes- és tarajos gőte is felfedezhető itt. A víz a gém- és récefajok kedvelt költő- és táplálkozó helye is. A

Kőrös-érre fekvő területfoltok utolsó tagja a RÍVÓ-ERDŐ (7.) A terület északi része tisztásokkal tarkított, ültetett tölgy- és szürke nyár erdő. Aljnövényzetében a tarka sáfrány, az egyhajú virág és a tavaszi hérics szórványosan fordul elő. Déli része típusos semlyékes-fűzlápos terület.

Innen észak-keletre Ásotthalom-láprétje vagy más néven CSODARÉT (5.) ami növénytani értékei miatt már országos védelem alatt áll. Alföldi viszonylatban egyedülálló a mocsári kardvirág több tízezres állománya, de ugyancsak említésre érdemes a fokozottan védett egyhajúvirág és pókbangó tömeges előfordulása is. További ritka és védett fajai a kornistárnics, a buglyos szegfű, a szibériai és a fátyolos nőszirom, a fehér májvirág. Valóban csoda, hogyan maradhatott fenn ez a fajgazdagság a nagyüzemi szőlőtáblák és szántóterületek szomszédságában!

A határ menti, hajdani vízben gazdag területsáv következő maradványfoltja a KISSORI-SEMLYÉK (6.) A nedves élőhelyhez kötődő, máshol ritka növényfajok itt még gyakoriak. Ilyen a mocsári kosbor és a buglyos szegfű. A gerinces faunát a vöröshasú unka, a pettyes gőte, a mocsári teknős, a zöld- és fürge gyík, és a vízi sikló képviselik.

A közeli TANASZI-SEMLYÉK (4.) magasabb fekvésű, ugyanakkor mozaikosabb és változatosabb. Legnagyobb értéke a tízezres számot elérő pókbangó állománya. E fajnak itt szokatlanul erős és magas növésű példányai is előfordulnak. Ezen kívül a mocsári kosbor, a magasabb térszíneken pedig a tarka sáfrány is gyakori.

A mórahalmi szikes tavak közül a CSIPAK-SEMLYÉK (3.) ugyancsak növénytani értékei a kiemelkedők. Nagy számban fordul itt elő a szibériai- és a fátyolos nőszirom, a kornistárnics, a mocsári kosbor és szálanként a pókbangó.

A MADARÁSZ TÓ (2.) egy hosszan elnyúló buckaközt tölt ki. Jelenleg haltenyésztésre is használják. Bár a száraz időszak bizonytalanná tette a vízpótlást, de a nyílt vizes területek a tó nagyobb mélysége miatt jórészt fennmaradtak. Ugyanakkor a növényzet - a tündérrózsa, a sás, a gyékény és a nád - térhódítása számottevő. A nádasokban egyre több gémféle költ. A szikesedő parti zónában, sekélyebb partokon gulipán is állandóan fészkel. Az utóbbi években költő fajként itt is megtelepedett a bütykös hattyú. A vidra is megjelent, ez a leendő tájvédelmi körzet különleges értéke lehet.

 

Fokozottan védett fajok:

1

bakcsó

(Nycticorax n. nytricorax)

2

bölömbika

(Botaurus s. stellaris)

3

fattyúszerkő

(Chlidonias h. hybridus)

4

fehér gólya

(Ciconia c. ciconia)

5

fekete gólya

(Ciconia nigra)

6

gólyatöcs

(Himantopus h. himantopus)

7

gulipán

(Recurvirostra avosetta)

8

gyurgyalag

(Merops apiaster)

9

holló

(Corvus c. corax)

10

kanalas gém

(Platalea l. leucorodia)

11

kis kócsag

(Egretta g. garzetta)

12

kormos szerkő

(Chlidonias n. niger)

13

nagy kócsag

(Egretta a. alba)

14

nagy goda

(Limosa l. limosa)

15

piroslábú cankó

(Tringa t. totanus)

16

rétisas

(Haliaeetus albicilla)

17

szalakóta

(Coracias g. garrulus)

18

üstökös gém

(Ardeola ralloides)

19

vörös gém

(Ardea p. purpurea)

Védett madár fajok

1

barátposzáta

(Sylvia a. atricapilla)

2

barázdabillegető

(Motacilla a. alba)

3

barkós cinege

(Panurus b. biarmicus)

4

bíbic

(Vanellus vanellus)

5

billegető cankó

(Actitis hypoleucos)

6

búbos vöcsök

(Podiceps c. cristatus)

7

búbos banka

(Upupa e. epops)

8

cigánycsuk

(Saxicola torquata rubicola)

9

cserregő nádi poszáta

(Acrocephalus s. scirpaceus)

10

egerészölyv

(Buteo b. buteo)

11

foltos nádiposzáta

(Acrocephalus schoenobaenus)

12

függő cinege

(Remiz p. pendulinus)

13

füsti fecske

(Hirundo r. rustica)

14

füstös cankó

(Tringa erythropus)

15

fütyülő réce

(Anas penelope)

16

kabasólyom

(Falco s. subbuteo)

17

kakukk

(Cuculus c. canorus)

18

karvaly

(Accipiter n. nisus)

19

kis lile

(Charadrius dubius curonicus)

20

kis vöcsök

(Tachybaptus r. ruficollis)

21

mezei pacsirta

(Alauda arvensis cantarella)

22

nádi tücsökmadár

(Locustella l. luscinioides)

23

nádi sármány

(Emberiza schoeniclus stresemanni)

24

nádirigó

(Acrocephalus a. arundinaceus)

25

pajzsos cankó

(Philomachus pugnax)

26

parti fecske

(Riparia r. riparia)

27

réti cankó

(Tringa glareola)

28

réti pityer

(Anthus p. pratensis)

29

réti tücsökmadár

(Locustella n. naevia)

30

sárgafejű királyka

(Regulus r. regulus)

31

sarlós partfutó

(Calidris ferruginea)

32

sárszalonka

(Gallinago g. gallinago)

33

szürke gém

(Ardea c. cinerea)

34

tövisszúró gébics

(Lanius c. collurio)

35

vízi tyúk

(Gallinula chl. chloropus)

36

vörös vércse

(Falco t. tinnunculus)

37

zöldike

(Carduelis chl. chloris)

 

A területen összesen 189 madárfaj él.

 

 

Fokozottan védett növényfajok

1

bugaci nőszőfű

Epipactis bugacensis

2

egyhajúvirág

Bulbocodium vernum

3

homoki kikerics

Colchicum arenarium

4

mocsári kardvirág

Gladiolus palustris

5

pókbangó

Ophrys sphegodes

6

tartós szegfű

Dianthus diutinus

Védett fajok:

1

agárkosbor

Orchis morio

2

báránypirosító

Alkanna tinctoria

3

bíboros kosbor

Orchis purpurea

4

budai imola

Centaurea sadleriana

5

buglyos szegfű

Dianthus superbus

6

epergyöngyike

Muscari botryoides

7

fehér tündérrózsa

Nymphaea alba

8

fehér zászpa

Veratrum album

9

fényes poloskamag

Corispermum nitidum

10

gyíkpohár

Blackstonia acuminata

11

homoki árvalányhaj

Stipa borysthenica

12

homoki bakszakáll

Tragopogon floccosus

13

homoki nőszirom

Iris humilis subsp. arenaria

14

homoki vértő

Onosma arenaria

15

hússzínű ujjaskosbor

Dactylorhiza incarnata

16

kék szamárkenyér

Echinops ruthenicus

17

kései szegfű

Dianthus serotinus

18

kisfészkű aszat

Cirsium brachycephalum

19

konkoly

Agrostemma githago

20

kornistárnics

Gentiana pneumonanthe

21

mocsári lednek

Lathyrus palustris

22

mocsári nőszőfű

Epipactis palustris

23

poloskaszagú kosbor

Orchis coriophora

24

pusztai árvalányhaj

Stipa pennata

24

pusztai meténg

Vinca herbacea

26

széleslevelű nőszőfű

Epipactis helleborine

27

szibériai nőszirom

Iris sibirica

28

tarka nőszirom

Iris variegata

29

tarka sáfrány

Crocus reticulatus

30

tavaszi hérics

Adonis vernalis

31

vitézkosbor

Orchis militaris

32

vitézvirág

Anacamptis pyramidalis

33

vörösbarna nőszőfű

Epipactis atrorubens

34

korcs nőszirom (Fátyolos nőszirom)

Iris spuria

35

mocsári kosbor

Orchis laxiflora subsp. palustris

36

fehérmájvirág

Parnassia palustris

37

piros madársisak

Cephalanthera rubra

38

borbás-nőszőfű

Epipactis atrorubens subsp. borbasii

39

homoki fátyolvirág

Gypsophila fastigiata

40

szúnyoglábú bibircsvirág

Gymnadenia conopsea

41

apró nőszirom

Iris pumila

42

kétlevelű sarkvirág

Platanthera bifolia

43

 

Orchis timballi

44

homoki cickafark

Achillea ochroleuca

 


angolEnglish

furdo

iskola

iskola

furdo

furdo

zoo

zoo

footer